تخم خاویار

تخم خاویار یکی از گران ترین غذاهای جهان است که در دریای خزر به عنوان بزرگترین منبع خاویار در جهان میباشد. بیش از 90 درصد از خاویار جهان را دریاچه ی بزرگ خزر تامین می کند